Algemene Voorwaarden

Ook wij hebben uiteraard de veelgeprezen of veelgevreesde 'kleine lettertjes'.

Art.1 – Toepasselijkheid


Espumoso is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 80083870.

BTW nummer: NL003391867B43.

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die je bij Espumoso plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen door Espumoso aan je. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Art.2 – Overeenkomst en aanbiedingen


Alle aanbiedingen van Espumoso zijn vrijblijvend en Espumoso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Espumoso. Espumoso is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Espumoso dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van je bestelling. Espumoso zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Art.3 – Prijsregeling en betaling


De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van je betaling. Betaling kan geschieden middels IDEAL, Creditcard of per bankoverschrijving op bankrekeningnummer NL37KNAB0501362460 t.n.v. Espumoso.

Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Espumoso gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art.4 – Eigendomsvoorbehoud


De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Espumoso verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op je over.

Art.5 – Levering


Wanneer een bepaald jaartal van een artikel is uitverkocht, heeft Espumoso het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel te leveren. De door Espumoso opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De minimale ordergrootte is 1 fles. Bijdrage aan de bezorging is € 7,00 per adres in geheel Nederland, ongeacht het bestelde aantal dozen tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen van meer dan 6 flessen of in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door ons vast te stellen bezorgkosten. Neem contact met ons op via het contactformulier. Voor verzending buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Na je bestelling nemen wij contact met je op over de definitieve verzendkosten.

In het geval dat je de bestelling zelf ophaalt bij ons Riel, komt de bijdrage aan bezorging te vervallen. Dit kan uitsluitend geschieden volgens afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail. Bestellingen worden hier maximaal 10 werkdagen na besteldatum voor je gereserveerd.

Art.6 – Aansprakelijkheid en retouren


Je hebt de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dien je Espumoso daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, geeft Espumoso de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Espumoso te retourneren. Je dient wel echter vooraf schriftelijk (per brief of mail) in contact te stellen met ons. Retourzendingen worden in dit geval slechts door ons geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor je eigen rekening komen. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag dan (exclusief de door ons eerder gemaakte verzendkosten) aan je worden overgemaakt.

Art.7 – Bestellingen/communicatie


Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Espumoso, dan wel tussen Espumoso en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Espumoso, is Espumoso niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Espumoso.

Art.8 – Overmacht


Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Espumoso in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Espumoso gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Espumoso kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Art.9 – Diversen


Indien je aan Espumoso schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Espumoso gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Espumoso schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Espumoso gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Espumoso deze Voorwaarden soepel toepast.

Espumoso is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen(en) gebruik te maken van derden. Espumoso verwerkt je persoonsgegevens om je bestelling uit te kunnen voeren en om je te informeren over activiteiten, producten en diensten van Espumoso, en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien je dit niet wenst of je wenst je toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door jou hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kan je dit schriftelijk kenbaar maken middels het contact formulier of per brief naar: Espumoso, Koningshof 27, 5133 BH te Riel.

Art.10 – Toepasselijk recht


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Espumoso behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


Privacybeleid
Algemene Voorwaarden

Volg ons via: